Bijlagen

Specificatie Financieel MeerjarenPerspectief

Specificatie Financieel MeerjarenPerspectief

Hieronder vindt u de specificatie van het Financieel MeerjarenPerspectief (FMP).

Bedragen x € 1.000

2022

2023

2024

2025

FMP Programmabegroting 2022

78

-2.326

-2.595

-1.988

Besluitvorming tot Voorjaarsnota:

1e begrotingswijziging

659

154

139

248

Totaal besluitvorming tot Voorjaarsnota

659

154

139

248

Mutaties Voorjaarsnota

Salarislasten zorgdomein jeugd en wmo

-175

-173

-172

-173

Versterken dienstverlening gemeenten

-130

-129

-123

-124

Toeslagenaffaire

-

-

-

-

- kosten hulpverlening gedupeerden toeslagenaffaire

-25

-

-

-

- rijksvergoeding toeslagenaffaire

25

-

-

-

Wijk GGD-er

- inzet wijk GGD-er

-50

-

-

-

- subsidie Zonnw wijk GGD-er

50

-

-

-

Project Samenleven in de wijk

- kosten project

-65

- subsidie Zonnw

65

-

-

-

GGD verplichte GGZ

16

16

16

16

Inhuur Tozo

-30

-

-

-

Bijstandsuitkeringen

- uitkeringslasten

198

198

198

198

- rijksuitkering

-199

-199

-199

-199

Opvang vluchtelingen Oekraïne

- uitgaven opvang vluchtelingen

-1.400

-

-

-

- rijksuitkering opvang vluchtelingen

1.400

-

-

-

Subsidie Forte Welzijn

-22

-22

-22

-22

Onderwijsachterstandenbeleid

- uitvoeringskosten

-68

-

-

-

- rijksbijdrage

68

-

-

-

Project Gezonde leefstijl

- projectkosten

-45

-

-

-

- rijksbijdrage

45

-

-

-

Uitbreiding formatie bezwaar en beroep Team I&P

-13

-26

-26

-26

Water in de Groesbeek

-10

-

-

-

Onderhoud wegen/bermen

-14

-14

-14

-14

Openbare verlichting

-46

-46

-46

-46

Openbaar groen

-78

-73

-73

-73

Schoonmaak sportaccommodaties

-62

-62

-62

-62

Bijdrage RES

-11

-11

-11

-11

Uitvoering Klimaatakkoord

-90

-

-

-

Algemene uitkering; uitvoering Klimaatakkoord

100

-

-

-

Vereveningsfonds MARN

10

10

10

10

Controle Corona ToegangsBewijzen (CTB)

- rijksbijdrage

134

-

-

-

- projectkosten

-134

-

-

-

Subsidie bibliotheek

-10

-10

-10

-10

Sportzaal Morgenfit

-64

-

-

-

Riolering

-

-

-

-

- aanpassing diverse budgetten

-149

-

-

-

- aanwending voorziening riolering

149

-

-

-

Leges planologisch strijdig gebruik

10

10

10

10

Accountantskosten

12

12

12

12

Gemeenteraadsverkiezingen (corona)

-52

-

-

-

Kosten bestuurswisseling

-68

-

-

-

Kosten Burgerzaken

22

22

22

22

Bijdrage ODRN

-38

-

-

-

Algemene uitkering (decembercirculaire 2021)

534

407

434

437

Niet verrekenbare BTW

-60

-60

-60

-60

Kosten bedrijfsvoering

-319

26

26

26

Diverse kleine mutaties

-10

-5

-5

-2

Totaal mutaties Voorjaarsnota

-598

-128

-95

-92

Totaal mutaties t/m Voorjaarsnota 2022

61

26

44

156

Actueel FMP

139

-2.300

-2.551

-1.831

Deze pagina is gebouwd op 07/18/2022 11:27:51 met de export van 07/18/2022 10:43:08