Home

Financiële begroting

Incidentele baten en lasten

Een goed beeld van de financiële positie van de gemeente vereist ook inzicht in de incidentele baten en lasten die in de begroting zijn verwerkt.

Hieronder vindt u een overzicht van de incidentele baten en lasten met daarop een toelichting.

Bedragen x € 1.000

2022

2023

2024

2025

Programma Inwoner

Incidentele baten en lasten Programmabegroting 2022

geen incidentele baten en lasten op dit programma

Incidentele baten en lasten tot en met Voorjaarsnota

1.1

Toeslagenaffaire

- kosten hulpverlening gedupeerden toeslagenaffaire

-25

-

-

-

- rijksvergoeding toeslagenaffaire

25

-

-

-

1.2

Wijk GGD-er

-

-

-

-

- inzet wijk GGD-er

-50

-

-

-

- subsidie ZonMw wijk GGD-er

50

-

-

-

1.3

Project Samenleven in de wijk

-

-

-

-

- kosten project

-65

-

-

-

- subsidie ZonMw

65

-

-

-

1.4

Inhuur Tozo

-30

-

-

-

1.5

Opvang vluchtelingen Oekraïne

-

-

-

-

- uitgaven opvang vluchtelingen

-1.400

-

-

-

- rijksuitkering opvang vluchtelingen

1.400

-

-

-

Totaal programma Inwoner

-30

-

-

-

Programma Onze Buurt

Incidentele baten en lasten Programmabegroting 2022

2.1

Plaatsing extra afvalbakken

-22

-

-

-

2.2

Cultuurhistorische waardenkaart

-30

-

-

-

2.3

Obstakels openbare ruimte

-100

-

-

-

Incidentele baten en lasten tot en met Voorjaarsnota

2.4

Water in De Groesbeek

-10

-

-

-

2.5

Uitvoering Klimaatakkoord

-90

-

-

-

2.6

Controle Corona ToegangsBewijzen (CTB)

- rijksbijdrage

134

-

-

-

- projectkosten

-134

-

-

-

Totaal programma Onze Buurt

-252

-

-

-

Programma Onze Gemeente

Incidentele baten en lasten Programmabegroting 2022

3.1

Opbrengst grondverkopen Hulsbeek

300

300

-

-

Incidentele baten en lasten tot en met Voorjaarsnota

3.2

Gemeenteraadsverkiezingen (corona)

-52

-

-

-

Totaal programma Onze Gemeente

248

300

-

-

Programma Ons geld

Incidentele baten en lasten Programmabegroting 2022

geen incidentele baten en lasten op dit programma

Incidentele baten en lasten tot en met Voorjaarsnota

4.1

Algemene uitkering; gemeenteraadsverkiezingen (corona)

52

-

-

-

4.2

Algemene uitkering; uitvoering Klimaatakkoord

100

-

-

-

Totaal programma Ons geld

152

-

-

-

Programma Overhead

Incidentele baten en lasten Programmabegroting 2022

geen incidentele baten en lasten op dit programma

-

-

-

-

Incidentele baten en lasten tot en met Voorjaarsnota

geen incidentele baten en lasten op dit programma

-

-

-

-

Totaal programma Overhead

-

-

-

-

Totaal exploitatie

119

300

-

-

Reserves

Incidentele baten en lasten Programmabegroting 2022

geen incidentele baten en lasten op dit programma

-

-

-

-

-

-

-

-

Incidentele baten en lasten tot en met Voorjaarsnota

geen incidentele baten en lasten op dit programma

-

-

-

-

Totaal reserves

-

-

-

-

Totaal

119

300

-

-

1.1 Toeslagenaffaire
Voor  de hulpverlening van gedupeerden van de toeslagenaffaire huren we extern personeel in. Deze kosten vergoedt het Rijk. De inhuurkosten en de rijksvergoeding ramen we op € 24.500.

1.2 Wijk GGD-er
Ambulantisering GGZ is landelijk beleid dat is vastgelegd in ons beleidsplan Samen Dichtbij. Met dit beleid organiseren we zorg veel meer lokaal in dorpen, wijken en bij mensen thuis. Hiervoor zetten we een wijk GGD-er in. Van ZonMw krijgen we hiervoor een subsidie van € 50.000. Dit bedrag ramen we bij aan zowel de inkomsten- als uitgavenkant.

1.3 Project Samenleven in de wijk
ZonMw heeft een subsidie van € 90.880 toegekend voor het project Samen leven in de wijk. Hiervan is € 25.799 in 2021 uitgegeven. Het restant van € 65.081 ramen we in 2022. Dit betreft zowel de subsidie als de uitgaaf voor dit project.

1.4 Inhuur Tozo
In 2022 moeten we nog werkzaamheden voor de Tozo verrichten zoals aanvullende informatie opvragen bij ondernemers, terugvorderingen en boetes inzetten, en betaalafspraken maken met ondernemers. Hiervoor huren we personeel in. De kosten ramen we op € 30.000. De rijksvergoeding voor de uitvoering van de Tozo hebben we in de jaarrekening 2020 en 2021 verantwoord.

1.5 Opvang vluchtelingen Oekraïne
Voor de noodopvang van de vluchtelingen uit Oekraïne ramen we € 1.400.000 aan kosten. Het Rijk vergoedt deze kosten, zodat we hetzelfde bedrag aan inkomsten ramen.

2.1 Plaatsing extra afvalbakken
We plaatsen naar aanleiding van de vele meldingen bij gemeente over afval extra afvalbakken. Dit doen we eenmalig in 2022.

2.2 Cultuurhistorische waardenkaart
Een actualisering van de cultuurhistorische waardenkaart (voormalige gemeente Ubbergen) naar het Groesbeekse model. Daarmee kunnen we meteen de voormalige gemeente Millingen aan de Rijn (waarvoor geen kaart is) en de actualisering van de Groesbeekse kaart meenemen. Om dit uit te voeren, verwachten we een doorlooptijd van 1,5 jaar en geschatte projectkosten van € 30.000.

2.3 Obstakels openbare ruimte
In 2019 hebben we in de begroting een budget opgenomen voor in de daaropvolgende vier jaar obstakels voor voetgangers te verwijderen. Bij de ombuigingen in 2021 is dit budget wegbezuinigd, met het argument om deze werkzaamheden uit te voeren in lopende projecten. We draaien nu eenmalig het bedrag voor 2022 terug, zodat we in 2022 extra budget hebben om acute problemen op te lossen.

2.4 Water in de Groesbeek
Wij willen de bron en de beek bij de kerk in het centrum van Groesbeek in haar oorspronkelijke vorm herstellen. De grootste uitdaging is water in de bron en beek te krijgen. En dat op natuurlijke wijze. Dus zonder de pompen en technische installaties die er nu staan. Om dit goed aan te pakken, zullen we de nodige investeringen moeten doen. Een onderzoek dat resulteert in adviezen, maatregelen en haalbaarheid is de eerste. Daarvoor hebben we eenmalig €10.000 nodig.

2.5 Uitvoering Klimaatakkoord
Zoals eerder aangekondigd in de decembercirculaire 2021 heeft het vorige kabinet in de rijksbegroting voor 2022 € 72,5 miljoen beschikbaar gesteld voor de klimaatakkoordtaken van gemeenten, ondersteuning van medeoverheden en RES. Dit om te voorkomen dat de uitvoering van het Klimaatakkoord stil komt te vallen. Van deze € 72,5 miljoen is € 40 miljoen bestemd voor uitvoeringskosten gemeenten.
Deze middelen zijn bedoeld als overbruggingsbudget om de uitvoering van het bestaande klimaatbeleid in 2022 te kunnen voortzetten. Het budget kan onder meer worden ingezet voor het opstellen van transitievisies warmte en uitvoeringsplannen (wijkgerichte aanpak), de uitrol van laadpalen en ruimtelijke processen ten behoeve van duurzame energie. Zie ook 4.2.

2.6 Controle Corona ToegangsBewijzen (CTB)
We ontvangen van het Rijk een bijdrage van € 133.778 voor de ondersteuning naleving controle op coronatestbewijzen (CTB). Het geld moeten we besteden ten gunste van ondernemers die te maken hebben met de controle op de CTB. Ondernemers die aanspraak kunnen maken zijn onder andere evenementenorganisatoren, reguliere horecabedrijven, (sport)verenigingen en andere uitbaters die belast zijn met de controle op CTB.

3.1 Opbrengst grondverkopen Hulsbeek
We verwachten in 2022 de ontwikkeling van het plan Hulsbeek voor een bedrag van € 300.000 aan kavels te verkopen. Dit geldt ook voor 2023. Daarna is de verwachting dat alle grond is verkocht.

3.2 Gemeenteraadsverkiezingen (corona)
Vanwege COVID-19 zijn aanvullende maatregelen voor de gemeenteraadsverkiezingen noodzakelijk.  We krijgen via de algemene uitkering een compensatie voor de extra te maken kosten van € 52.000. Zie ook 4.1.

4.1 Algemene uitkering; gemeenteraadsverkiezingen (corona)
Vanwege COVID-19 krijgen we via de algemene uitkering een compensatie van € 52.000 voor extra te maken kosten voor de gemeenteraadsverkiezingen. Zie ook 3.2.

4.2 Algemene uitkering; uitvoering Klimaatakkoord
Zoals eerder aangekondigd in de decembercirculaire 2021 heeft het vorige kabinet in de rijksbegroting voor 2022 € 72,5 miljoen beschikbaar gesteld voor de klimaatakkoordtaken van gemeenten, ondersteuning van medeoverheden en RES. Dit om te voorkomen dat de uitvoering van het Klimaatakkoord stil komt te vallen. Van deze € 72,5 miljoen is € 40 miljoen bestemd voor uitvoeringskosten gemeenten.
Deze middelen zijn bedoeld als overbruggingsbudget om de uitvoering van het bestaande klimaatbeleid in 2022 te kunnen voortzetten. Het budget kan onder meer worden ingezet voor het opstellen van transitievisies warmte en uitvoeringsplannen (wijkgerichte aanpak), de uitrol van laadpalen en ruimtelijke processen ten behoeve van duurzame energie. Zie ook 2.5.

Deze pagina is gebouwd op 07/18/2022 11:27:51 met de export van 07/18/2022 10:43:08