Home

Financiële begroting

Overzicht baten en lasten

In onderstaande tabel vindt u een overzicht van de baten en lasten per programma. Dit levert een raming op van het saldo van de rekening van baten en lasten. Vervolgens is een aantal toevoegingen en onttrekkingen uit de reserves geraamd. Dit resulteert in het resultaat van de rekening van baten en lasten.

Bedragen x €1.000

Programma

Begroting

Mutaties

Begroting

Meerjarenbegroting

2022

t/m

2022

2023

2024

2025

Primair

VJN

na VJN

Saldo

Saldo

Saldo

Saldo

Saldo

Saldo

Inwoner

-37.400

-875

-38.275

-37.814

-37.345

-36.729

Onze buurt

-13.945

-839

-14.784

-14.137

-14.630

-14.749

Onze gemeente

-5.804

-664

-6.468

-5.944

-6.119

-6.159

Ons geld

66.248

2.376

68.624

64.970

64.881

65.074

Overhead

-9.893

63

-9.830

-10.229

-10.228

-10.160

Saldo rekening baten en lasten

-794

61

-733

-3.154

-3.442

-2.723

Toevoeging aan reserves

-358

0

-358

-350

-341

-332

Onttrekking aan reserves

1.230

0

1.230

1.204

1.232

1.223

Resultaat rekening baten en lasten

78

61

139

-2.300

-2.551

-1.831

Deze pagina is gebouwd op 07/18/2022 11:27:51 met de export van 07/18/2022 10:43:08