Home

Algemeen

Voorwoord

Voorwoord

Welkom bij onze Voorjaarsnota 2022!

In de Programmabegroting 2022 hebben wij onze ambities, doelen en resultaten voor 2022 beschreven. Ook de geraamde inkomsten en uitgaven staan in de begroting.
Tussentijds rapporteert het college aan de raad over de realisatie van de begroting. De eerste rapportage voor 2022 is de Voorjaarsnota.

Deze rapportage gaat over:

  1. Hoe ver zijn we met het behalen van de afgesproken resultaten?
  2. Welke geraamde inkomsten en uitgaven passen we aan?

Hoever zijn we met het behalen van de afgesproken resultaten en ambities?
Per programma hebben we de actuele stand van zaken van de doelen en resultaten beschreven en de financiële gevolgen hiervan verwerkt.

Welke geraamde inkomsten en uitgaven passen we aan?
De grootste nadelige afwijkingen worden veroorzaakt door het coronaproof organiseren gemeenteraadsverkiezingen, extra kosten nieuw bestuur, noodzakelijke vervanging inventaris Morgenfit, openbare verlichting en openbaar groen. De grootste voordelige afwijking wordt veroorzaakt door de Algemene uitkering.

De mutaties uit deze Voorjaarsnota leiden tot een begrotingssaldo voor 2022 van € 139.000 voordelig. Het overschot voor 2022 voegen we toe aan de algemene reserve.

Het raadsvoorstel en het raadsbesluit zijn opgenomen in de bijlagen. Klik hier om direct naar hetraadsvoorstelte gaan.

Met vriendelijke groet,

College van burgemeester en wethouders

Deze pagina is gebouwd op 07/18/2022 11:27:51 met de export van 07/18/2022 10:43:08